Aktualności i ogłoszenia

Szkolenie na kartę rowerową

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r., poz. 12 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013r. poz. 512 ) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie organizuje szkolenie i egzamin dla osób chcących uzyskać kartę rowerową.

 

Celem szkolenia jest nabycie uprawnień do prowadzenia roweru przez kandydata niebędącego uczniem szkoły podstawowej. Wiek minimalny pozwalający na kierowanie rowerem wynosi 10 lat.
Zgłoszenie na szkolenie przyjmuje sekretariat w godzinach pracy WORD w Koninie. Warunkiem udziału w szkoleniu jest przedłożenie na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem zajęć poniższych dokumentów:

• wniosku o przyjęcie na szkolenie (załącznik nr 1 do regulaminu);

• 1 fotografii o wymiarach: 45 mm x 35 mm

 

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.
Po przeprowadzeniu bloków tematycznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia wykładowca przeprowadza egzamin zgodnie z §14 i §15 rozporządzenia, który składa się z:
a) części teoretycznej;
b) części praktycznej.

 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu z części teoretycznej i praktycznej przez kandydata w ciągu 3 dni roboczych WORD Konin wydaje nieodpłatnie kartę rowerową zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
W przypadku utraty bądź zniszczenia karty rowerowej WORD w Koninie może wydać na wniosek osoby wtórnik tego dokumentu bezpłatnie.
Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdują w Regulaminie szkolenia.

Przewidywany termin najbliższego szkolenia według zapotrzebowania przy minimalnej liczbie 5 uczestników.

Wróć

Certyfikaty