Aktualności i ogłoszenia

Czwarty przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie
ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony

 

na najem lokalu użytkowego

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Czwarty przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchniok. 35 m2 położonego w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie - na okres roku.

 

Przedmiot najmu przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej – mini bar.

 

Przedmiotowy lokal składa się z 5 pomieszczeń użytkowych oraz przyległej poczekalni, znajdujących się na parterze budynku WORD w Koninie. Lokal wyposażony jest                      w wentylacje pomieszczeń, instalację elektryczną, instalację wodno – kanalizacyjną oraz jest ogrzewany. Wszelkie remonty i ulepszenia celem przystosowania lokalu do prowadzenia działalności dokonywane będą za pisemną zgodą Wynajmującego, na koszt własny Najemcy, bez możliwości dochodzenia ich zwrotu od Wynajmującego zarówno w czasie trwania umowy jak i po jej ustaniu. Dodatkowo w ramach wynajmu udostępniane są następujące elementy wyposażenia:

 

- stolik „Bistro” 5 szt.

- krzesło „ISO alu sklejka” 22 szt.

- krzesło „Hoker – FLIP” 3 szt.

- szafka przelotowa 90x100 1 szt.

- podajnik na mydło 1 szt.

- suszarka do rąk 1 szt.

- szafka pod zlewozmywak 1 szt.

- biurko 73x170x70 1 szt.

- chłodziarko-zamrażarka 1 szt.

- lada bufetowa z szafkami i zlewozmywakiem 1 szt.

- regał z szafkami 1 szt.

- czajnik elektryczny 1 szt.

 

 

Oferty w formie pisemnej na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia, należy składać w zamkniętych kopertach, w terminie do 12.12.2018 (wtorek)  do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego – ul. Zakładowa 4b, 62-510 Konin (sekretariat p.115).

 

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane.

 

Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

 

 

Ustala się następujące kryterium wyboru oferty:

 

 

 

 

 1. 1.      miesięczna cena (wyrażona w PLN) czynszu za najem pomieszczenia – max. 90 pkt

(minimalna miesięczna wysokość czynszu najmu wynosi 550 zł)

 

 

 1. 2.      doświadczenie (wyrażone w miesiącach) w prowadzeniu mini – barów – max. 10 pkt

 

 

W każdym z ww. kryteriów oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

 

 

 1. w zakresie kryterium ceny:

 

 

 

                          miesięczna cena badanej oferty

cena =  -------------------------------------------------------------------- x  90 pkt

           najwyższa miesięczna cena spośród złożonych ofert

 

 

 1. w zakresie kryterium doświadczenia

 

                                       okres doświadczenia w badanej ofercie

doświadczenie =  --------------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                        najdłuższy okres doświadczenia spośród złożonych ofert

 

 

Wymagania dotyczące prowadzonej ewentualnej działalności w najmowanym lokalu:

 


 

 

 1. 1.     Prowadzona działalność nie może powodować uciążliwości w funkcjonowaniu    i korzystaniu z nieruchomości.

 

 

 1. 2.      Prowadzona działalność odbywać się musi w godzinach pracy WORD                     w Koninie.

 

 

Przedmiotem przetargu jest miesięczna cena czynszu za najem 35m2 powierzchni użytkowej lokalu. Oprócz czynszu, Najemca będzie pokrywał także koszty związane zużyciem energii elektrycznej.

 

Rozliczenia za użytkowanie lokalu będą dokonywane za okresy miesięczne. Najemca będzie uiszczał czynsz na podstawie wystawionego rachunku przez Wynajmującego. Od wpłat dokonywanych po terminie będą naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie.

 

Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy najmu:

 

 1. Podaje (w formie pisemnego oświadczenia) termin rozpoczęcia działalności w lokalu (tj. nie później niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu,).

 

 1. Podaje sposób zabezpieczenia należności najemcy względem Wynajmującego związanych ze stosunkiem najmu (w wysokości 1 - miesięcznego czynszu), wybrany z podanego poniżej katalogu form zabezpieczeń:

 

a)        kaucja pieniężna,

 

b)       bezwarunkowa gwarancja bankowa,

 

c)        gwarancja ubezpieczeniowa.

 

 

 1. Oferent nie prowadzący jeszcze działalności gospodarczej, zobowiązany jest złożyć zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kopię umowy spółki cywilnej (o ile taka została zawarta), decyzję o nadaniu numeru NIP i zaświadczenie o numerze REGON w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

 

Pozostałe informacje:

 

 1. W przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek płatnościami, opłatami czynszowymi względem innych podmiotów, a także podmioty figurujące jako dłużnicy w biurach informacji gospodarczej.

 

 1. 2.   Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu oraz możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności w wybranej branży (dojście, dojazd, wymagania techniczno-sanitarne itp.).

 

 

 1. Nakłady konieczne lub ulepszenia w lokalu poczynione dla potrzeb prowadzonej przez Najemcę działalności, dokonywane będą przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego i wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii, we

 

własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu od Wynajmującego zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu.

 

 1. Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się                           z warunkami przetargu zawartymi w niniejszym ogłoszeniu oraz ze wzorem umowy najmu.
 2. Umowę najmu należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy najmu.

 

 1. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na Najemcy.

 

 1. Najemca  ma  obowiązek  wnoszenia  należności  za  najem  lokalu  od  początku

 

obowiązywania umowy, bez względu na wykonywanie prac remontowych  

\i przystosowywanie lokalu do prowadzenia zamierzonej działalności.

 

 1. Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez wyboru żadnej z ofert. Unieważnienie przetargu wymaga uzasadnienia.

 

 

LOKAL MOŻNA OGLĄDAĆ PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TERMINU, TELEFON (63) 244-83-88 w.28, E-MAIL: administracja@word.konin.pl

 

 

Wróć

Certyfikaty