Redukcja punktów karnych

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023r. (Dz.U. z  2023r. poz1897) w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego.Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie prowadzi szkolenie dla kierowców, którym naliczono punkty karne za naruszanie przepisów ruchu drogowego. 


W szkoleniu mogą wziąć udział osoby posiadające prawo jazdy dłużej niż rok i mające na swym koncie nie więcej niż 24 punkty karne za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

W przypadku przekroczenia 20 punktów karnych przez kierujących posiadających prawo jazdy krócej niż rok, uprawnienia do kierowania są cofane.
 
Osoby uczestniczące w 8-godzinnym szkoleniu oraz ćwiczeniu praktycznym otrzymują dokument będący podstawą do redukcji 6 punktów karnych z ewidencji kierowcy.

Koszt szkolenia to: 900 zł

Wniosek o udział w szkoleniu za naruszenie przepisów ruchu drogowego - Kliknij.
 

Regulamin Szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (Kliknij).
 
 
 
 
Numer konta, na który można dokonywać wpłaty za udział w szkoleniu organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie:
 
PKO BP S.A. o/Konin 37 1020 2746 0000 3202 0019 9067
 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w kursach i szkoleniach

oraz osób korzystających z innych usług świadczonych przez Administratora

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie z siedzibą: ul. Zakładowa 4b, 62-510 Konin.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną: sekretariat@word.konin.pl lub telefonicznie 63 2448388
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Jarosław Kujawa. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@word.konin.pl – niezależnie od kontaktu z Administratorem danych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych- wyłącznie w zakresie wymaganym niezbędnym celem ich udostępnienia -są przepisy następujące przepisy- w zależności od rodzaju czynności, kursu lub szkolenia:

 

-          rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1206 ze zm.)

-          rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 24 lutego 2016 r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 231, zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2252)

-           rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu z dnia 3grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2242)

-          ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. (Dz.U.2021r. poz. 450)

-           rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023r. (Dz.U. z  2023r. poz1897) w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

-          rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym z dnia 8 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 143)

-          rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r.w sprawie uzyskiwania karty rowerowej- Dz. U. z 2013r. poz. 512

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu,  kursu, lub wykonania innej usługi.
 2. Zgodnie z wskazanymi przepisami niepodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym wymienionymi przepisami spowoduje, że realizacja czynności przeprowadzenia szkolenia lub kursu będzie niemożliwa.
 3. Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji czynności wymaganych danym procesem szkolenia lub kursu, lub określonej zakresem umowy zawieranej w związku wykonywaniem usługi.
 4. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione do posiadania dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym celu przetwarzania danych.
 5. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych –                                      z zastrzeżeniem, iż zakres niniejszych uprawnień może podlegać ograniczeniu stosownie do uregulowanego przepisami celu gromadzenia i przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będących wynikiem profilowania.

 

Wobec fakultatywności uczestnictwa w kursach i szkoleniach, a także w przypadku zgłoszenia się przez Państwa do Administratora z zamiarem zawarcia umowy na wykonanie usługi przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie na Państwa rzecz,  podstawę przetwarzania stanowi również zgoda Państwa na przetwarzanie danych w określonym rozmiarze, zakresie i celu. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator zaprzestanie ich przetwarzania w określonym celu, z wyjątkiem sytuacji, w której  wykaże istnienie  ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby fizycznej oraz gdy dane osobowe będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Certyfikaty